SEMESTER EXAMINATIONS – April/May-2019

DIPLOMA SEMESTER EXAMINATIONS – April / May – 2019

SCHEDULE DATES:

Practicals :  From 04 th April 2019 to 16 th April 2019

Theory      :   From 29 th April 2019 to 20 th May 2019